W dniu 03.04.2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Otwierając Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej powitał uczestników Zgromadzenia; Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Przepiórę, Delegatów oraz Gości.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Delegaci Wybrali Pana Czesława Hetmańskiego, Protokolantem Pana Józefa Marszałka. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad zaczęto go realizować.

Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił Pan Czesław Hetmański, a Sprawozdanie finansowe Pani Elżbieta Kleszcz.

Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Krzysztof Kaźmierczak. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał.

  • Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium
  • Zarządowi na 2019 r.
  • Uchwała nr 2/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu Spółki na 2019 r.
  • Uchwała nr 3/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostarczaną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego w okresie od 01 maja 2019 r. do 30.04.2020 r.
  • Uchwała nr 4/2019 w sprawie ustalenia za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokości diet, ryczałtów kilometrów podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.
  • Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2018 r
  • W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głownie wokół potrzeby przekazania przez Gminę Dopiewo Spółce Wodnej działki pod Stację Uzdatniania Wody celem jej rozbudowy.

Przewodniczący Zarządu
Czesław Hetmański