Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z VI sesji.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z VII nadzwyczajnej sesji.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dopiewo w 2019 roku. DRUK 84
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic Wilcza, Lisia i Niedźwiedzia w miejscowości Trzcielin. DRUK 85
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lilakowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 86
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Anyżkowa w miejscowości Gołuski. DRUK 87
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kaczeńcowa w miejscowości Gołuski. DRUK 88
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czerwcowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 89
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo. DRUK 90
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo. DRUK 91
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Pszczelej, gmina Dopiewo. DRUK 92
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, obręb geodezyjny Zakrzewo, w rejonie ul. Olszynowej, gmina Dopiewo. DRUK 93
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Leśnej, Topolowej, Orzechowej i Agrestowej, gmina Dopiewo. DRUK 94
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 95
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 96
 22. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/390/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. DRUK 97
 23. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Wspólnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 98
 24. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Wiosennej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 99
 25. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-04-29 15:00