Rada Gminy informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy  Dopiewo na lata 2019-2022. DRUK 99
 2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Poznańskiej, dla działki o nr ewid. 150, gmina Dopiewo. DRUK 100
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice, w rejonie ul. Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 101
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości  Zakrzewo,  w rejonie ul. Radosnej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. DRUK 102
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości w miejscowości Zakrzewo i Dąbrowa, w rejonie ul. Przemysłowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. DRUK 103
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, gmina Dopiewo. DRUK 104
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Widok, gmina Dopiewo. DRUK 105
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11, gmina Dopiewo. DRUK 106
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Jagodowej, dla działki o nr ewid. 18/47, gmina Dopiewo. DRUK 107
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Wrzosowej, gmina Dopiewo. DRUK 108
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A. DRUK 109
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Więckowice, w rejonie ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, gmina Dopiewo. DRUK 110
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości Dopiewo, Skórzewo i Dąbrowa. DRUK 111
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Poznańskiej i Szarotkowej. DRUK 112
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ślimakowa w miejscowości Palędzie. DRUK 113
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. DRUK 114
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dopiewo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. DRUK 115
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 116
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 117
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 118
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 119
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 120

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Druki projektu uchwał - tutaj

 

Data wydarzenia: 
2019-05-20 15:00