O 7 nowych sal lekcyjnych wzbogaci się we wrześniu 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce

Gmina Dopiewo ciągle rozwija się. Nadal należymy do miejsc, które chętnie wybierane są przez osoby rozważające osiedlenie się w okolicach Poznania. Napływ nowych mieszkańców pociąga za sobą konieczność realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym także w sferze edukacji. Przypomnieć można, że w ciągu ostatnich 3 lat oddane zostało do użytku nowe gimnazjum w Dopiewie oraz nowe skrzydło wraz z salą gimnastyczną w SP w Dąbrówce. Obecnie rozbudowywana jest SP w Dąbrowie i SP w Konarzewie (obie zostaną oddane do użytku w sierpniu 2019 roku). Na 1 września 2020 r. zostanie także zakończona rozbudowa przedszkola w Konarzewie.

Dodatkowym czynnikiem wymuszającym reorganizację placówek jest niedawna reforma oświaty. Wszystkie szkoły na terenie Gminy Dopiewo stały się szkołami 8 klasowymi. Zmiana ta dotyczyła również szkoły w Dąbrówce. Wziąwszy dodatkowo pod uwagę dane demograficzne przedstawione w tabeli 1 niezbędne jest prowadzenie działań na rzecz dalszej rozbudowy tej placówki. Warto odnotować, że obecnie dynamika przyrostu liczby zameldowanych dzieci w obwodzie szkoły jest nieco niższa niż przed trzema laty (w latach: 2016 i 2019 wynosiła odpowiednio: 32,6% oraz 16,2%).

Zauważyć też można, że w Gminnej szkole w Dąbrówce liczba uczniów zawsze była mniejsza niż liczba zameldowanych. Wynika to z faktu, że uczniowie obwodowi dla SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu uczęszczają do innych placówek na terenie naszej Gminy i miasta Poznania.

Zaprezentowane fakty i dane wskazują na potrzebę rozbudowy szkoły w Dąbrówce. Dlatego też w lutym 2019 r. Radni Gminy Dopiewo przegłosowali wprowadzenie do budżetu gminy zadanie pt. „Dąbrówka - wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej”. Obecnie Urząd Gminy Dopiewo projektuje ww. rozbudowę. Pozwolenie na budowę uzyskane zostanie w terminie do października 2019 r. Następnie planowana jest realizacja zadania, tak by uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych sal lekcyjnych już 1 września 2020 r.  Szkoła ma być rozbudowana o:

  • 7 sali lekcyjnych o powierzchni od 52 do 57 m2
  • 3 pomieszczenia gospodarcze/zaplecza sali
  • toalety dla dziewcząt i chłopców
  • powierzchnia rozbudowy to 466 m2

Budowa dodatkowych sal lekcyjnych w SP w Dąbrówce przyczyni się do podniesienia komfortu nauczania uczęszczających do niej uczniów.

Obszar rozbudowy szkoły zaznaczono konturem koloru czerwonego

 

Paweł Przepióra, Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

graf. Arch. UG / fot. Paweł Dykban