Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 688), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. Wypoczynek poprzez sport dla dzieci i młodzieży złożoną przez Gminny Klub Sportowy Dopiewo.

OFERTA