Gmina Dopiewo dofinansuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez mieszkańców. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Dopiewo od 1 do 30 lipca. Wysokość dotacji może wynieść do 10.000 zł.

Podczas sesji, która odbyła się 27 maja 2019 r.,  Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę, dotyczącą zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminnego na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii  na obszarze Gminy Dopiewo. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od 5 czerwca 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2021 r.

- Od jesieni ubiegłego roku mieszkańcy naszej Gminy pytali o możliwość uzyskania dotacji na panele fotowoltaiczne. Program uruchamiamy w odpowiedzi na to zapotrzebowanie Patrząc perspektywicznie, instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na oszczędności na prądzie i ogrzewaniu, choć to kosztowne przedsięwzięcie – mówi Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo. – Sami, realizując inwestycje, zwracamy uwagę na ich wpływ na środowisko. Prowadzimy nasadzenia roślinnością i prowadzimy edukację proekologiczną. Wcześniej wspieraliśmy finansowo wymianę pieców przez mieszkańców.

Niezbędne informacje:

 • Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii  na obszarze Gminy Dopiewo rozpocznie się 1 lipca 2019 r. i przyjmowane będą w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Dopiewie.
 • Wysokość dotacji wynosi 1.500 zł na każdy kolejny kW mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej jednak nie więcej niż 10.000 zł;
 • Dopuszcza się montaż ogniw będących przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości na której znajduje się budynek wnioskodawcy, jeżeli ogniwa fotowoltaiczne będą obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek;
 • Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów;
 • Uwaga! dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. – przed podpisaniem umowy;
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością oraz zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności);
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła;
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać od 1.07.2019 r. do 31.07.2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

 • Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy  e-puap;
 • przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z uchwałą Nr IX/19 Rady Gminy Dopiewo z 27 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii  na obszarze Gminy Dopiewo;
 • wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego;
 • wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.
 • klauzula RODO 

REALIZACJA DOPŁATY

 • po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin nieruchomości, na terenie której ma nastąpić montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania;
 • wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
   1. kserokopię faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji (oryginał do wglądu
   2. certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń
   3. protokół odbioru końcowego;
   4. umowę z operatorem sieci energetycznej.        

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić nieruchomość na dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Ewa Hejwosz, tel. 61 89 06 395, ewa.hejwosz@dopiewo.pl

Tree photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Uchwała i załacznik do niej, a w nim: regulamin, wniosek, formularz rozliczenia - znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - kilknij tutaj

Plik klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx