Rada Gminy informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie raportu o stanie Gmina Dopiewo za rok 2018.
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK  117
 3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
 4. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2018 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok. DRUK 118
 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. DRUK 119
 9. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. DRUK 120
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. DRUK 121
 11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego obejmująca następujące gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las. DRUK 122
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 123
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 124

Druki Projektów Uchwał od nr 117 do nr 124 dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-06-17 15:00
Komisja Oświaty