Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XI sesji Rsdy Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z IX sesji.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z X uroczystej sesji.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2018.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dopiewo za rok 2018.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK 117
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
 13. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 15. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2018 rok.
 16. Dyskusja.
 17. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok. DRUK 118
 18. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. DRUK 119
 19. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. DRUK 120
 20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. DRUK 121
 21. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego obejmująca następujące gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las. DRUK 122
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 123
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 124
 24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Druki Projektów Uchwał od nr 117 do nr 124 dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2019-06-24 15:00