Rada Gminy informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Spotkanie z Przewodniczącą Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie systemu i organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. DRUK 126
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 127
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. DRUK 128
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. DRUK 129
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej, gmina Dopiewo, w zakresie działki o nr. ewid. 423/1. DRUK 130
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej. DRUK 131
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo.  DRUK 132
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 133
 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Palędzie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 134
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 421/6, gmina Dopiewo. DRUK 135
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej – część B, gmina Dopiewo. DRUK 136
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Szafirowej i Wiejskiej, gmina Dopiewo. DRUK 137
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zacisze w miejscowości Dopiewo. DRUK 138
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Migdałowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 139
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Borowikowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 140
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Hortensjowa w miejscowości Gołuski. DRUK 141
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 142
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Żurawinowa w miejscowości Palędzie. DRUK 143
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 144
 21. Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. DRUK 145
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.10.2008r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 146
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 147
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 148

Projekty uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-07-22 15:00
Komisje