Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XI sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. DRUK 126
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 127
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  DRUK 128
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. DRUK 129
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej, gmina Dopiewo, w zakresie działki o nr. ewid. 423/1. DRUK 130
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej. DRUK 131
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo.  DRUK 132
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 133
 16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Słonecznej w  miejscowości Palędzie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 134
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 421/6, gmina Dopiewo. DRUK 135
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej – część B, gmina Dopiewo. DRUK 136
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Szafirowej i Wiejskiej, gmina Dopiewo. DRUK 137
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zacisze w miejscowości Dopiewo. DRUK 138
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Migdałowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 139
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Borowikowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 140
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Hortensjowa w miejscowości Gołuski. DRUK 141
 24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 142
 25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Żurawinowa w miejscowości Palędzie. DRUK 143
 26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 144
 27. Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. DRUK 145
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.10.2008r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 146
 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 147
 30. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 148
 31. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 32. Wolne głosy.
 33. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-07-29 15:00