Dotyczy: Budowa linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska (150791).

Zawiadamiamy o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych zawartych w „Projekt Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Piła Krzewina - Plewiska, gm. Tarnowo Górne i gm. Dopiewo pow. poznański, woj. wielkopolskie” przedłożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wydział Geologii, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Niniejsze prace planuje się przeprowadzić w terminie od 12 kwietnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. pod nadzorem uprawnionego geologa magistra Michała Tarnasa, upr. nr Vll-1863, który będzie także kierownikiem niniejszych prac. Roboty geologiczne skupiać się będą na wykonaniu 31 otworów wiertniczych o średnicy początkowej i końcowej 88 mm, do głębokości maksymalnej 29 m, łącznie 899 mb, w celu ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich.

Próbki gruntu (próbki z zachowaną wilgotnością i składem ziarnowym) będą pobierane przy każdej zmianie litologii oraz w przypadku gruntów spoistych co  1m, a sypkich co 2 m z minimum 50% otworów. Planuje się również wykonać sodowania dynamiczne i/lub statyczne, które pozwolą na wyznaczenie parametrów geotechnicznych gruntów.

Ilość, rodzaj oraz lokalizacja sondowania zostanie dobrana w terenie w zależności od warunków gruntowych. Sondowania będg wykonywane w miejscu wytypowanych otworów. Dodatkowo planuje się pobranie prób wody do badań laboratoryjnych na agresywność względem materiałów budowlanych. Liczba oraz miejsce poboru prób zostaną ustalone w terenie w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Na każdą próbkę planuje pobrać się 1l wody gruntowej.

PDF icon Informacja.pdf

400 kV