Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 30 września 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XII sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. DRUK 150

- informacja Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

- wybór Komisji Skrutacyjnej,

- wybory – głosowanie tajne.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru Aglomeracji Skórzewo. DRUK 151
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020 na 2019 rok. DRUK 152
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kukułcza w miejscowości Gołuski. DRUK 153
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Werbenowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 154
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sąsiedzka w miejscowości Skórzewo. DRUK 155
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy księdza Stanisława Ostrowskiego w miejscowości Zakrzewo. DRUK 156
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Batorowskiej i Wiosennej, gmina Dopiewo. DRUK 157
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 158
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w zakresie działki o nr ewid. 293/19, gmina Dopiewo. DRUK 159
 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej ul. Żuczka poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 160
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo – etap B. DRUK 161
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Logistyczna w miejscowości Dąbrówka. DRUK 162
 13. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka, w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej, gmina Dopiewo, w zakresie części działki o nr ewid. 442/2, obręb Dąbrowa. DRUK 163
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Deszczowej. DRUK 164
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulic: Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo. DRUK 165
 16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej ul. Maratońskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 166
 17. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 167
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 168
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. DRUK 169
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał - tutaj

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-09-30 15:00