Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 28 października 2019r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XIII sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w schronisku dla osób bezdomnych pomimo nie świadczenia w nim usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. DRUK 168
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/201/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r. zmienionej uchwałą nr L/404/2006 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. DRUK 169
 10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Dąbrówce przy ul. Komornickiej. DRUK 170
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Arnikowa w miejscowości Gołuski. DRUK 171
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lubczykowa w miejscowości Gołuski. DRUK 172
 13. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 173
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 174
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 175
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2028. DRUK 176
 17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-10-28 15:00