Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XIV sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla  Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 na 2020 rok. DRUK 177
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/327/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Dopiewo. DRUK 178
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 179
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Boczna w miejscowości Dąbrówka. DRUK 180
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wysoka w miejscowości Dopiewo. DRUK 181
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dopiewo na lata 2018-2033. DRUK 182
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej, gmina Dopiewo. DRUK 183
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/371/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lisówki, obręb Trzcielin, rejon  ulicy Źródlanej i Leśnej. DRUK 184
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 185
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej. DRUK 186
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej. DRUK 187
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A. DRUK 188
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej. DRUK 189
 21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo. DRUK 190
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Wysokiej. DRUK 191
 23. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, a także obiektach zabytkowych na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 192
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2020 r. DRUK 193
 25. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 194
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 195
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2028. DRUK 196
 28. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 29. Wolne głosy.
 30. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-11-25 15:00