Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie


1. Wymagania od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Wykształcenie:
 • niezbędne:
  - wyższe (preferowane kierunki: administracja, prawo, polityka społeczna, politologia, socjologia),
  - specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
 • dodatkowe: brak

c) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: posiadanie minimum 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • dodatkowe: brak

Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność,
 • odporność na stres,
 • posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXEL),
 • prawo jazdy kat. B.
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

Znajomość regulacji prawnych zawartych w następujących aktach:

 • ustawa o pomocy społecznej,
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • Kodeks pracy,
 • Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • motywowania zespołów, organizacji pracy,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • kreatywności i innowacyjności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem

2. Zakres zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i odpowiedzialność za realizację zadań własnych i zleconych nałożonych na Gminę ustawami, w tym realizacja zadań statutowych OPS m.in. realizacja zadań pomocy społecznej jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych
 2. Organizowanie pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 3. Reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na zewnątrz w sprawach właściwości OPS,
 4. Opracowywanie planów działalności i ich realizacja,
 5. Zarządzanie majątkiem jednostki,
 6. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. Wydawanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji w zakresie przyznawania lub odmowy przyznania świadczeń,
 8. Rozdzielanie zadań dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Określanie zakresu obowiązków pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej,
 10. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących realizowanych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej,
 12. Przygotowywanie materiałów dla Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Zastępcy Wójta, w tym propozycji do budżetu Gminy,
 13. Udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy i sesjach Rady Gminy w przypadku omawiania spraw dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej,
 14. Składanie Wójtowi corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 15. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie właściwego wykonywania zadań,
 16. Realizowanie obowiązków sprawozdawczych,
 17. Pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 18. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę,
 19. Współdziałanie z organami/organizacjami/ instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej,
 20. Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 21. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
4.1. Wymiar czasu pracy - 1 etat.
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.
Miejsce wykonywania pracy: Dopiewo, ul. Konarzewska 12

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
1) Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282).
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, Kancelaria Urzędu, pok. 5
w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie”
(aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane)


7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo