Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: podinspektora ds. gospodarki lokalowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.


1. Wymagania od kandydata:
1) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe;
 • dodatkowe: brak

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe: doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności objętych naborem

2) Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego (budowy i remontów obiektów kubaturowych),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów w pakiecie Office prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność organizowania pracy, sumienność, samodzielność i zaangażowanie, kreatywność, asertywność, punktualność i dokładność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • umiejętność współpracy w zespole i działania pod presją czasu.


3) Znajomość przepisów w zakresie:

 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy prawo budowlane,
 • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.


2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Koordynowanie przygotowania, opracowania, kompletowania, uzgadniania, weryfikacji i odbioru dokumentacji projektowo budowlanej niezbędnej do przeprowadzenia przetargów na roboty budowalne oraz realizacji inwestycji budowlanych w zakresie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej
 2. Koordynacja zadań w zakresie małej architektury i zagospodarowania terenów,
 3. Realizacja zadań w zakresie gospodarki lokalowej:
 • prowadzenie rejestrów zawartych umów,
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi obiektów i placów,
 • przygotowywanie propozycji stawek czynszów i opłat za lokale i place,
 • umowy, korespondencja, kontakt z lokatorami, administratorami i podmiotami wynajmującymi nieruchomości gminne

oraz

 1. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa i rybołówstwa
 2. Koordynacja i organizacja działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie w tym udział w komisjach
 3. Wystawianie faktur vat oraz not księgowych
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości
 5. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat 4.2 Praca*:

 • w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca*:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • wyjazdów w delegację
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi
 • przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

1) Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282)
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, (Biuro Podawcze ul. Leśna 2a)
w terminie do dnia 29.11.2019 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. gospodarki lokalowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dopiewie”
(aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).


7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo