Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: podinspektora ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.


1. Wymagania od kandydata:
1) Wykształcenie

 • niezbędne: wyższe (preferowane budowlane lub pokrewne)
 • dodatkowe: uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności drogowej.

2) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe: doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności objętych naborem

Dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności objętych naborem,
 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego (budowy i remontów obiektów),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów w pakiecie Office prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność organizowania pracy, sumienność, samodzielność i zaangażowanie, kreatywność, asertywność, punktualność i dokładność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • umiejętność współpracy w zespole i działania pod presją czasu.
 • Znajomość przepisów w zakresie:
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy prawo budowlane,
 • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Inne niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Zakres zadań na stanowisku będzie obejmował m.in.:

 1. Przygotowanie, nadzór, opracowanie, kompletowanie, uzgadnianie, weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowo budowlanej niezbędnej do przeprowadzenia przetargów na roboty budowalne oraz realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy dróg i chodników oraz infrastruktury technicznej,
 2. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych przedsięwzięć budowlanych,
 3. Sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych,
 4. Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
 5. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz zarządcami dróg i organami budowlanymi.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat 4.2 Praca*:

 • w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca*:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • wyjazdów w delegację
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi
 • przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
1) Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282)
 •  list motywacyjny,
 • życiorys (CV).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, (Biuro Podawcze ul. Leśna 2a)
w terminie do dnia 29.11.2019 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dopiewie” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane).


7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Herb Gmina Dopiewo