Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Dopiewo

 • Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XVI sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2020. DRUK 205
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2020. DRUK 206
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/573/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. DRUK 207
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/420/14 z dnia 24 lutego 2014 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy Miętowa w miejscowości Palędzie. DRUK 208
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wzdłuż torów w miejscowości Palędzie. DRUK 209
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Juliusza Słowackiego w miejscowości Dąbrowa. DRUK 210
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A. DRUK 211
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Akacjowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 212
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/395/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Dopiewo dla młodych sportowców. DRUK 213
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/270/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie. DRUK 214
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 215
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 216
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 • Wolne głosy.
 • Zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał - tutaj

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-01-27 15:00