Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo - zobacz

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XVII sesji.
 5. Wręczenie stypendiów sportowych Gminy Dopiewo.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Srebrna w miejscowości Skórzewo. DRUK 217
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Komunalna w miejscowości Dopiewo. DRUK 218
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pistacjowa w miejscowości Więckowice. DRUK 219
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/253/04 z dnia 27 września 2004 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 220
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Niezłomnych i Sportowej, gmina Dopiewo. DRUK 221
 14. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 222
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 223
 16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w miejscowości Zakrzewo, stanowiących własność Gminy Dopiewo. DRUK 224
 17. Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 225
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A. DRUK 226
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej, gmina Dopiewo. DRUK 227
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 228
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 229
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-02-24 15:00