Przypominamy wszystkim zainteresowanym  rodzicom i prawnym opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym o rekrutacji do przedszkoli publicznych, która rozpocznie się w naszej gminie 30 marca, a potrwa do 14 kwietnia 2020 roku.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. W takim przypadku brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Gminy Dopiewo.

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo znajdziecie Państwo na stronie dopiewo.pl w zakładce mieszkańcy – aktualności w oświacie.

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.