Rada Gminy informuje, że w dniu 30 marca 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21. odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XVIII sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2020 r. DRUK 230
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 231
 10. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 232
 11. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 233
 12. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 234
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Turkusowej, gmina Dopiewo. DRUK 235
 14. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Botanicznej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 236
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego dla części działki o nr ewid. 425/176. DRUK 237
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej. DRUK 238
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, dla działki o nr ewid. 106/22. DRUK 239
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Fiołkowa w miejscowości Gołuski. DRUK 240
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kwarcowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 241
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tranzytowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 242
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 243
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 244
 23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-03-30 15:00