Rada Gminy informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21. odbędzie się XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XVIII sesji.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2020 r. DRUK 230
 6. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 232
 7. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych (Palędzie, ścieżka pieszo-rowerowa). DRUK 233
 8. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych (Konarzewo, ul. Szkolna). DRUK 234
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Turkusowej, gmina Dopiewo. DRUK 235
 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Botanicznej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 236
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego dla części działki o nr ewid. 425/176. DRUK 237
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, dla działki o nr ewid. 106/22. DRUK 239
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Fiołkowa w miejscowości Gołuski. DRUK 240
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kwarcowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 241
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tranzytowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 242
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 243
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 244
 18. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych (Konarzewo, skrzyżowanie Kościelna -Bukowska). DRUK 245
 19. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych (Trzcielin, budowa chodnika). DRUK 246
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 247
 21. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dopiewo w 2020 roku. DRUK 248
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu. DRUK 249
 23. Zakończenie obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

W związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informuję, że możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Gminy Dopiewo w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.dopiewo.pl

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-04-08 15:00