Szanowni Państwo,
informuję, że wnioskiem z dnia 23.04.2020 r.  wniesionym w dniu 24.04.2020r. za pośrednictwem poczty e-mail, Zarząd Poczty Polskiej SA zwrócił się do „wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” o przekazanie określonych danych ze spisu wyborców w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku, powołując się na art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020r. (BPRM.4820.2.3.2020), której jedynie skan załączono.

Zdecydowałem o odmowie przekazania danych ze spisu wyborców, uznając wniosek Poczty Polskiej SA co najmniej za przedwczesny, który nie spełnia dyspozycji art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 695), a to z uwagi na fakt, że na dzień dzisiejszy Poczta Polska SA nie pełni w procesie wyborczym roli, która uprawniałaby ją do żądania określonych danych - ustawa, która reguluje te kwestie jest obecnie dopiero procedowana w Senacie. W mojej ocenie także decyzja Prezesa Rady Ministrów nie może stanowić podstawy do przekazania spisu wyborców, gdyż poleca ona Poczcie Polskiej jedynie organizacyjne przygotowanie się do wyborów, natomiast w ogóle nie wspomina o możliwości pozyskiwania danych ze spisu wyborców.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

PDF icon Decyzja_rso.5345.2.37.2020_wojt_gminy_dopiewo_spis_wyborcow.pdf