W związku z bardzo dużą liczbą dzieci w wieku 3 – 5 lat mających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku 6 lat mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego /art. 31 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. 2019.1148/ w roku szkolnym 2020/2021 nie odbędzie się rekrutacja do żłobka w Skórzewie przy ul. Kolejowej.

Gmina w pierwszej kolejności musi zapewnić prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i zapewnić warunki do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat oraz przyjąć pozostałych chętnych w wieku 3-5 lat. Dlatego każde dodatkowe miejsce wykorzystujemy na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Dopiewo funkcjonują żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez inne podmioty. Rejestr tych podmiotów można znaleźć na stronie dopiewo.pl https://bip.dopiewo.pl/?c=755

Informuję również, że Gmina Dopiewo dofinansowuje pobyt każdego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Dopiewo uczęszczającego do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Miesięczna kwota dotacji na dziecko wynosi odpowiednio 200 zł i 100 zł.

 

Przedszkole Skórzewo