Szanowni Państwo,

Od 29 kwietnia 2020 roku pracujemy nad możliwością przyjmowania dzieci do przedszkoli i żłobka. Odbyły się w tej kwestii konsultacje ze wszystkimi dyrektorami przedszkoli i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. Przeanalizowaliśmy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, możliwości kadrowe i lokalowe poszczególnych placówek. Ustaliliśmy liczbę rodziców potencjalnie deklarującej zainteresowanie otwarciem placówek. W czwartek 30 kwietnia 2020 r. wysłaliśmy pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z zapytaniem, czy obecna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Dopiewo pozwala na uruchomienie przedszkoli i żłobków. Opinii w tej kwestii do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy.

W świetle powyższych działań i informacji, mając na względzie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników placówek oświatowych, podjąłem decyzję o nieotwieraniu gminnych przedszkoli i żłobka w terminie do 24 maja 2020 roku.

Warto pamiętać, że do 24 maja 2020 roku rodzicom pozostających w domach i opiekujących się dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy czytaj więcej.

Dodatkowo przypominam, że w przypadku przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina (podmioty prywatne, stowarzyszenia i in.), decyzje o ich uruchomieniu są podejmowane niezależnie przez ich organy prowadzące.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo