Konsultacje społeczne ws. projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Leśnej w Palędziu oraz ul. Promenada w Dopiewcu.

PDF icon plan sytuacyjny - ul. Promenada

PDF icon plan sytuacyjny ul.Leśna

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Leśnej w Palędziu oraz ul. Promenada w Dopiewcu.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl wersja projektu (planu sytuacyjnego) uwzględniająca możliwe do zrealizowania zmiany.

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 2.06.2020 r.

  • na adres mailowy anna.gaca@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej (przesłać pocztą lub do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c)

Kontakt:
Anna Gaca
Urząd Gminy Dopiewo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo