Weź udział w naszym konkursie fotograficznym “Czas na Dopiewo” - TUTAJ

  • Zapraszamy do nadsyłania zdjęć pokazujących jak spędzacie czas wolny w Gminie Dopiewo.
  • Zachęcamy do aktywnego wypoczynku na łonie natury, pośród łąk, pól, ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych, nad jeziorem oraz w swoim ogrodzie.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

  • dodaj zdjęcie w komentarzu pod postem na fb i dopisz nazwę miejscowości
  • konkursu potrwa do 22 czerwca 2020 r. do godz. 12.00
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
  • trzy zdjęcia, wybrane przez Organizatora zostaną nagrodzone atrakcyjną nagrodą
  • trzy zdjęcia, które otrzymają największą liczbą polubień, zostaną nagrodzone atrakcyjną nagrodą publiczności
  • warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęcia na terenie Gminy Dopiewo

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie “Czas na Dopiewo”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm).

4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej (post opublikowany w serwisie Facebook) https://www.facebook.com/UGdopiewo (konkurs gminny).

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.06.2020 r. i trwa do dnia 22.06.2020 r., do godz. 12.00.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, których zdjęcia konkursowe wykonane zostały na terenie Gminy Dopiewo.

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest spełnieniem wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków oraz dodaniem prawidłowego zgłoszenia konkursowego w trakcie trwania akcji.

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwa Jury Konkursu wybrane przez Organizatora.

3. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każdy uczestnik Konkursu, wypełniając zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na Facebooku, bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę.

4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu zdjęcia pokazującego jak spędzacie czas wolny w Gminie Dopiewo wraz z podaniem nazwy miejscowości.

5. Organizator nagrodzi trzech uczestników wybranych przez Jury Konkursu - nagrody Organizatora. Organizator nagrodzi trzech uczestników z największą liczbą polubień pod zdjęciem - nagrody Publiczności. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej w dniach 22-26 czerwca 2020 r.

6. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania wykonać zadanie konkursowe określone we wpisie konkursowym w zgodzie z niniejszym regulaminem. Komentarze niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.

7. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.

8. Jeżeli praca może być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką pracę do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem.

9. W konkursie nie będą uwzględniane prace, które:

a) naruszają obowiązujące przepisy prawa wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

b) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.,

c) naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

d) nie dotyczą przedmiotu Konkursu,

e) są kopią treści pracy w całości lub części innych Użytkowników Konkursu,

f) napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki.

10. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie z chwilą nadesłania pracy konkursowej bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi majątkowe prawa autorskie do treści nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach promocyjnych, marketingowych, w prasie “Czasie Dopiewa”, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie i następuje bez ograniczeń terytorialnych.

11. Organizator Konkursu ma prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

12. Postanowienia Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

13. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

3. Podanie przez Uczestnika konkursu w wiadomości prywatnej nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 5 dni od powiadomienia o wygranej będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.

4. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora Uczestnikowi Konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14 dnia po zakończeniu Konkursu (post opublikowany w serwisie Facebook Gmina Dopiewo - strona oficjalna).

§5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu - tj. imię i nazwisko, nazwa profilu w serwisie Facebook, numer telefonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion zwycięzców Konkursu oraz nazwy miejscowości, w której zostało wykonane zdjęcie, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

4. Podanie danych osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia udział w Konkursie i może być podstawą do odmowy wydania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród i realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę w Konkursie kończy się z upływem roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dopiewo.pl oraz post opublikowany w serwisie Facebook Gmina Dopiewo - strona oficjalna.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

Data wydarzenia: 
Od 2020-06-04 07:30 do 2020-06-22 12:00
Owocowa Plaża w Zborowie