Rozstrzygnięto X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Gmina Dopiewo po raz kolejny znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Łączna otrzymana kwota dotacji to 43 494,00 zł.

W tym roku dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone w ramach ogłoszonego konkursu:

  • Sołectwo Dopiewiec „Dopiewiec na sportowo – jest zdrowo! – dostawa i montaż piłkochwytu na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej” - kwota dofinansowania: 13 499,00 zł
  • Sołectwo Więckowice „Bliżej natury w Więckowicach – zagospodarowanie działki nr 139 w Więckowicach” - kwota dofinansowania: 29 995,00 zł

W tegorocznej X już edycji konkursu, złożono 290 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. 29 czerwca 2020r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla 124 projektów.

Głównym celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje na stronie: Wielkopolska Odnowa Wsi.

Odnowa Wsi