Rada Gminy informuje, że w dniu 27 lipca 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XX sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. DRUK 266
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 267
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2020/2021. DRUK 268
 9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka w Skórzewie. DRUK 269
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie cieku wodnego i ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo. DRUK 270
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, w rejonie ulicy Leśne Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, Łabędziej, Przepiórczej, Słowiczej i Żurawiej, gmina Dopiewo. DRUK 271
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Długiej (część działki o nr ewid. 92/44), gmina Dopiewo. DRUK 272
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Sosnowej, gmina Dopiewo. DRUK 273
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie jeziora Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, Czeremchowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 274
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej. DRUK 275
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej. DRUK 276
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego, dla części działki o nr ewid. 425/176. DRUK 277
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Biedronki i Pasikonika, gmina Dopiewo. DRUK 278
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bartnicka w miejscowości Skórzewo. DRUK 279
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bażantowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 280
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Borsuka w miejscowości Trzcielin. DRUK 281
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Miłosza w miejscowości Dąbrowa. DRUK 282
 23. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. DRUK 283
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 284
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 285
 26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 27. Wolne głosy.
 28. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-07-27 15:00