ROZPORZĄDZENIE NR 22/20WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 9 lipca 2020r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego.

Na podstawie art.46 ust.5 ustawy zdnia 11marca 2004r. oochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018r. poz.1967 i z 2020r. poz.148i 285) zarządza się, co następuje:

  • §1.Uchyla się rozporządzenie nr 15/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020r. wsprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego iszamotulskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3381).
  • §2.Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej wsposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości, wchodzących wskład obszarów określonych w § 1rozporządzenia uchylanego w § 1.
  • §3.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

Łukasz Mikołajczyk

 

ASF ulotka