„Chcemy, aby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był ten tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielem, w którym zajęcia odbywają się w szkołach i stąd planujemy, że 1 września rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie w szkołach” – powiedział Minister edukacji Dariusz Piontkowski.

W roku szkolnym 2020/2021 zakłada się prowadzenie edukacji wg trzech modeli. 1 września br. uczniowie wracają do szkół i nauczania tradycyjnego, ale w razie lokalnego pogorszenia sytuacji epidemicznej możliwy będzie tryb mieszany lub całkowicie zdalny.

Bezpieczeństwo sanitarne mają zapewnić wytyczne, które zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

„To wytyczne, które mówią dosyć szczegółowo o tym, jak zorganizować zajęcia, lekcje, jak powinno odbywać się wydawanie posiłków, co robić w sytuacji, gdyby któryś z uczniów lub pracowników miał problemy zdrowotne” – zaznaczył szef MEN. Jak podkreślił, nowe wytyczne nie są jednak rewolucją; w większości obowiązywały jeszcze przed wakacjami, a teraz zostały zmodyfikowane.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Głównym wskazaniem jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Jak podkreśla MEN, dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia.

Plik Nowe wytyczne sanitarne

Trzy modele edukacji, którye będą mogły funkcjonować od września: tradycyjny, hybrydowy (mieszany) i zdalny.

Podstawowym modelem jest model powrotu do tradycyjnych zajęć w szkołach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które znajdują się w wytycznych opracowanych przez GIS, MZ i MEN. Jeżeli wystąpią większe ogniska w regionach, wówczas dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym przy pozytywnej opinii sanepidu będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie tradycyjnego sposobu nauczania.

Mówimy tutaj o ewentualnym modelu mieszanym, czyli takim, w którym dyrektor szkoły po pozytywnej opinii z sanepidu podejmie decyzje, że np. część dzieci, klas, grup będzie mogła nadal uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, spotykać się z nauczycielami, a część będzie jednak przechodziła na kształcenia na odległość.

W razie większego zagrożenia, dyrektor szkoły będzie mógł zdecydować o całkowitym przejściu na nauczanie na odległość. Opinie z sanepidu będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila czy telefonu.

Plik Trzy modele edukacji

W pierwszej połowie sierpnia - między 10 a 14 minister wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Zmiany dotyczące zawieszania zajęć przez dyrektora szkoły będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

„Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć” - podkreśla MEN.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (art.30b upo). Tu rząd zastanawia się nad utrzymaniem zawieszenia zajęć w szkołach przy placówkach leczniczych.

Znowelizowane zostanie także rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (art. 30 c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Beata Spychała na podstawie MEN

 

lekcje w szkole