Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny księgowy 

I Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 – 070 Dopiewo

II Nazwa stanowiska urzędniczego:

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko Główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

III Niezbędne wymagania:

 1. Wymagania stawiane kandydatowi:
 • wykształcenie: wyższe

ukończone studia ekonomiczne: jednolite magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 2,5- letniej praktyki w księgowości

 1. Dodatkowe wymagania:
 • znajomość przepisów prawa w zakresie zasad rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, księgowości budżetowej i finansów publicznych,
 • posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, odporność na stres, dyspozycyjność, systematyczność, terminowość,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.
 1. Ponadto od kandydatów oczekujemy:
 • wysoka umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność, asertywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność, dokładność
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • radzenie  sobie w relacjach z trudnym klientem.
 1. Niezbędna wiedza w zakresie przepisów
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • innych aktów wykonawczych

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych, statystycznych i innych przewidzianych przepisami prawa,
 • opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi jednostki,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych procedur z zakresu rachunkowości budżetu i finansów,
 • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu finansowego jednostki,
 • organizowanie pracy Sekcji finansowo- księgowej,
 • rozliczanie programów pomocowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i krajowych oraz sporządzanie sprawozdawczości z ich realizacji,
 • kontrola poprawności rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • sporządzanie umów z podmiotami zewnętrznymi oraz czuwanie nad prawidłowością zawieranych umów przez jednostkę pod względem finansowym,
 • rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców,
 • przygotowywanie dokumentów do analiz związanych z funkcjonowaniem OPS,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń oraz ich zmian w sprawach finansowych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego,
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

V Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30
 • praca ma charakter administracyjno - biurowy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się  w Dopiewie, ul. Konarzewska 12,
 • w pomieszczeniu biurowym (piętro, winda)
 • w zespole
 • przy sztucznym oświetleniu

wymagająca:

 • wymuszonej pozycji ciała
 • szczególnej koncentracji
 • obsługi komputera i programów komputerowych
 • obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
 • dobrej ostrości wzroku
 • częstego kontaktu z ludźmi.

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

VII Wymagane dokumenty:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.opsinfo.pl
 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz.1260 z późn. zm.).

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie”

należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12 62-070 Dopiewo

Termin składania dokumentów upływa 22 września 2020r. o godzinie 15:30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej      telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

PDF icon OFERTA

Plik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Plik RODO

OPS nowe logo