Mieszkańcom Zakrzewa przeszkadza hałas dobiegający z drogi S11. Twierdzą, że po oddaniu do użytku drogi S5, jest za głośno, bo zwiększył się ruch i przydałyby się ekrany.  Droga ekspresowa S11, będąca źródłem uciążliwych decybeli znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dlatego zwrócili się do niej z wnioskiem o postawienie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzła „Poznań Dąbrówka” do węzła „Poznań Ławica”. Petycję skierowaną do GDDKiA podpisało 77 mieszkańców. O fakcie wysłania petycji mieszkańcy poinformowali Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierałę.

- Mieszkam w Zakrzewie od 10 lat. Jak się przeprowadzałem z Poznania, za oknem miałem wieś, słyszałem pianie kogutów. Dziś o 5 rano budzi nas huk samochodów przejeżdżających drogą S11. Od 2 lat sytuacja ulega pogorszeniu – mówi Marek Pietryga, mieszkaniec Zakrzewa, jeden z inicjatorów petycji. – Jeżeli buduje się taką drogę, to powinno się zabezpieczyć mieszkańców przed hałasem. Ekrany, które kiedyś postawiono, nie zdają egzaminu, bo obejmują jedynie jedną trzecią odcinka i nie mają zakrzywień  u góry. Chciałoby się zapomnieć o huku, ale się nie da. Nic nam się nie wydaje. Tak wygląda nasza codzienność. Zaprosiłem Wójta, żeby na własne uszy przekonał się, jak bardzo ten hałas jest uciążliwy. Nie tylko dla nas, bo dotyczy mieszkańców sporej części miejscowości. Wójt przyznał mi rację – dodał mieszkaniec Zakrzewa.

Wójt wsparł protestujących, występując  pisemnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie badań poziomu hałasu związanego z drogą ekspresową. GDDKiA poinformowała Wójta Gminy Dopiewo o prowadzeniu Generalnego Pomiaru Ruchu i o wyznaczeniu jednego punktu znajdującego się w miejscowości Zakrzewo przy drodze serwisowej obok S11 (działka o nr ewidencyjnym 186/103). W ocenie Wójta Gminy Dopiewo jeden punkt pomiaru jest niewystarczający i  skierował do GDDKiA pismo, w którym wskazał dodatkowe punkty pomiarowe przy ul. Radosnej i Olszynowej – w pobliżu zabudowań mieszkaniowych.

Badania ma wykonać akredytowana firma. Zebrane i opracowane dane mają posłużyć do sformułowania wniosków. Pozostaje mieć nadzieję, że jeżeli wyniki badań wykażą przekroczenia, zarządca drogi (GDDKiA) wykona dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe celem zmniejszenia uciążliwości akustycznych.

Droga ekspresowa S11 należy do najbardziej ruchliwych dróg na terenie Gminy Dopiewo, łączy się z autostradą A2 i drogą ekspresową S5. Drogi te stwarzają możliwości szybkiego przemieszczania się i rozwoju. Dzięki węzłom komunikacyjnym na drogach ekspresowych przebiegających przez Gminę Dopiewo (S11 – Poznań Dąbrówka, Poznań Ławica k. Zakrzewa; S5 - Konarzewo), nasi zmotoryzowani mieszkańcy zyskali możliwość płynnego włączenia się do ruchu i skrócenia czasu podróży. Z drugiej strony tym, którzy mieszkają w pobliżu dróg ekspresowych, zneutralizowanie negatywnych skutków ich sąsiedztwa ułatwiłoby życie. Nawet jeśli wcześniej wykonywane badania nie wskazywały przekroczeń hałasu, to ostatnio sytuacja mogła się zmienić. Niedawne otwarcie nowego odcinka drogi S5 spowodowało istotny wzrost ruchu kołowego, co mogło mieć wpływ na podniesienie poziomu hałasu w środowisku..

Zbigniew Kobiela, Adam Mendrala

Fot. Michał Juskowiak

 

Z pisma Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wójta Gminy Dopiewo z 11 sierpnia 2020 r.:

„(…) droga ekspresowa S11 została określona jako droga główna (…), po której przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów. (…) GDDKiA wywiązała się z obowiązku sporządzenia mapy akustycznej dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa wielkopolskiego (…) została (ona) opracowana w maju 2018 r. (…) obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego Starosta Poznański. Za realizację budowy ekranów akustycznych odpowiada zarządzający drogą, w tym wypadku GDDKiA, do której została skierowana petycja mieszkańców sołectwa Zakrzewo”.

Z pisma Dyrektora Oddziału w Poznaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  do Wójta Gminy Dopiewo z 5 sierpnia 2020 r.:

„ (…) dla Zachodniej Obwodnicy m. Poznania w 2016 r. wykonana została analiza porealizacyjna. Jej wyniki jednoznacznie wskazywały na brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. (…). Niemniej jednak GDDKiA Oddział w Poznaniu zdaje sobie sprawę z możliwych zmian w strukturze ruchu spowodowanych oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. W 2020 r. realizowany jest Generalny Pomiar Ruchu. Jeden z punktów pomiarowych usytuowany został na wysokości km 20+000 drogi S11 (Zakrzewo). Zakończenie badań natężenia ruchu planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Po opracowaniu dopiero możliwe będzie wyciągnięcie wniosków odnośnie skali zmian w ilości pojazdów poruszających się drogą ekspresową. (…) na chwilę obecną nie ma możliwości formalnych, prawnych oraz uzasadnienia merytorycznego, aby zrealizować dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. (…)”.

 

Droga ekspresowa S11, okolice Zakrzewa