Jak co roku, 14 października obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela.

443 nauczycieli i 136 pracowników oświatowych obchodzi dzisiaj swoje święto. W Gminie Dopiewo funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 2 zespoły szkolno-przedszkolne, 3 przedszkola publiczne oraz 6 przedszkoli prywatnych na prawach publicznych, do których uczęszcza ponad 5 tys. dzieci.

 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że nauczyciel to nie zawód, który można uprawiać „z marszu”. Oprócz koniczności zdobycia formalnego wykształcenia większość nauczycieli łączy prace z pasją. Ciągłe dokształcanie i podnoszenie kompetencji to codzienność w życiu pracownika pedagogicznego. Namacalnym dowodem rozwijania kwalifikacji są awanse zawodowe. W tym roku w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo 21 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, a 7 stopień nauczyciela dyplomowanego, zdając stosowny egzamin przed Komisją powołaną odpowiednio przez Wójta Gminy oraz Kuratora Oświaty. Gratulujemy!

 

Ten rok jest szczególny, ze względu na epidemię i stawia przed dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami i wychowawcami wiele zadań i niełatwych do podjęcia decyzji. Mimo złożonej sytuacji nasze szkoły i przedszkola stale doskonalą warsztat pracy. Placówki wykorzystują metodę oceniania kształtującego, polegającą na spojrzeniu na proces edukacji oczami ucznia i przygotowaniu go do odpowiedzialności za efekty tego procesu. Na całokształt tej metody składa się pięć strategii:

  1. formułowanie celów i kryteria sukcesu – określane często jako „nacobezu”;
  2. szukanie odpowiedzi na pytania kluczowe;
  3. czteroelementowa informacja zwrotna stanowiąca o dokonaniach, czyli o tym, co uczeń zrobił dobrze, co uczeń powinien poprawić, jak należy poprawić pracę, jak uczeń ma się dalej uczyć, czyli propozycje konkretnych działań umożliwiających mu rozwój, w tym względzie ważnym elementem jest również ocena koleżeńska;
  4. korzystanie nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności (uczymy się od siebie);
  5. samoocena, czyli przejęcie odpowiedzialności za to, czego się uczy i w jaki sposób.

 

W procesie kształcenia w placówkach gminnych wykorzystywane są również inne metody takie jak: metoda Montessori, metoda Friedricha Froebla, Plan Daltoński czy techniki pedagogiczne Celestyna Freineta. Szkoły i przedszkola realizują również wiele projektów edukacyjnych.

 

Doceniając wkład nauczycieli i pozostałych pracowników niepedagogicznych w rozwój gminnej oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (DEN) życzę Państwu – satysfakcji z pracy, zdrowia i wytrwałości, zaangażowania i kreatywności w radzeniu sobie z obecną sytuacją. Niech Wasi uczniowie dają świadectwo dobrego wychowania, z przyjemnością chłoną wiedzę, którą im przekazujecie i odnoszą sukcesy w życiu i nauce.

Tradycyjnie z okazji DEN miało miejsce wręczenie nagród Wójta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrodę otrzymało troje nauczycieli. Są to Pani Kinga Stefaniak z SP nr 1 w Skórzewie, Pani Agnieszka Schneider z SP nr 2 w Skórzewie oraz Pan Tomasz Andrys z SP w Dąbrowie.

Warto odnotować, że nasza gmina ciągle się rozwija. Przybywa nowych mieszkańców, którzy posyłają swoje pociechy do gminnych placówek oświatowych. To skutkuje koniecznością ciągłej rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej. Co roku przybywa budynków w których uczą się nasi uczniowie. W zeszłym roku rozbudowaliśmy dwie szkoły podstawowe w Dąbrowie i Konarzewie. Obecnie powiększamy o kolejne skrzydło szkołę podstawowa w Dąbrówce i przedszkole w Konarzewie.

Wójt Gminy Dopiewo
Adrian Napierała

Bukiet