Przewodniczący Rady Gminy  Dopiewo - Leszek Nowaczyk informuje, że w Domu Strażaka  przy ul. Szkolnej w Dopiewie 21  odbędą się o godz. 15.00: 16 listopada 2020 r. -  wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa, a 23 listopada 2020 r. -  XXIV sesja Rady Gminy Dopiewo. 

Rada Gminy informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 315
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 na 2021 rok. DRUK 316
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 317
 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2 – etap I. DRUK 318
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Konarzewo, w rejonie ul. Dopiewskiej i ul. Bukowskiej, gmina Dopiewo. DRUK 319
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. i ul. Topolowej, gmina Dopiewo. DRUK 320
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Więckowice, w rejonie ul. Tarnowskiej, gmina Dopiewo. DRUK 321
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 322
 9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dopiewo na lata 2021 – 2026. DRUK 323
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/127/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 324
 11. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2021 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 325
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 326
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 327
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 328
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 329
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 330
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 331
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2021r. DRUK 332
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025. DRUK 333
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025. DRUK 334
 21. Projekt stanowiska w sprawie petycji dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu przy ul. Ks. Kozierowskiego w Skórzewie. DRUK 335
 22. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

 Leszek Nowaczyk - Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

                 

Rada Gminy informuje, że w dniu 23 listopada 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dopiewo.

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXIII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 315
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 na 2021 rok. DRUK 316
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 317
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2 – etap I. DRUK 318
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Konarzewo, w rejonie ul. Dopiewskiej i ul. Bukowskiej, gmina Dopiewo. DRUK 319
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. i ul. Topolowej, gmina Dopiewo. DRUK 320
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Więckowice, w rejonie ul. Tarnowskiej, gmina Dopiewo. DRUK 321
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 322
 14. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dopiewo na lata 2021 – 2026. DRUK 323
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/127/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 324
 16. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2021 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 325
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 326
 18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 327
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 328
 20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 329
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 330
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 331
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2021r. DRUK 332
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025. DRUK 333
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025. DRUK 334
 26. Projekt stanowiska w sprawie petycji dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu przy ul. Ks. Kozierowskiego w Skórzewie. DRUK 335
 27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 28. Wolne głosy.
 29. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

 

Data wydarzenia: 
2020-11-23 15:00
Rada Gminy Dopiewo podczas obrad