Przypominamy, iż w ramach corocznego obowiązku podatkowego wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadających osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi,  posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej,  nieruchomości, gruntów rolnych lub lasów są zobowiązane do składania odpowiednich deklaracji.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy


Wysokość stawek w podatku od nieruchomości


Deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy


Deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy


W przypadku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny lub podatek leśny przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo


W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku należy:

  • Złożyć wypełnioną deklarację wraz z załącznikami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

W przypadku wygaśnięcia/zmiany obowiązku podatkowego należy :

  • Złożyć wypełnioną korektę deklaracji wraz z załącznikami.

Zachęcamy do składania deklaracji przez ePUAP Logowanie | Login.gov.pl (Z katalogu spraw wybieramy Podatki, opłaty, cła)

Wsparcia przy wypełnianiu deklaracji chętnie udzielają:

Wszystkie aktualne informacje, w tym formularze wraz z instrukcją oraz stawki podatkowe na rok 2021 znajdą Państwo - TUTAJ

baner z napisem ważne