Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przypomina o opłatach za gospodarowanie odpadami:

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.04.2020 r. wynosi 27,00 zł od osoby fizycznej.
  • Opłatę dla nieruchomości zamieszkałych uiszcza się do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
  • Za nieruchomości letniskowo - wypoczynkowe obowiązuje ryczałt płatny w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji tj. 169,00 zł. do końca czerwca każdego roku.
  • Każdy podatnik ma przydzielony indywidualny nr konta, dlatego nie należy dokonywać wpłat na ogólny rachunek bankowy Związku lub inny numer konta np. sąsiada, czy znajomego. W roku 2021 indywidualne nr kont nie ulegają zmianie.
  • Ulga za posiadanie kompostownika możliwa jest tylko dla nieruchomości jednorodzinnych- wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od naliczonej opłaty miesięcznej dla nieruchomości. Uwaga!, aby uzyskać ulgę należy złożyć nową deklarację!
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przypomina o terminowych opłatach za gospodarowanie odpadami.

Każda zmiana ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym powoduje konieczność złożenia nowej deklaracji:

  • SKŁADANIE DEKLARACJI – należy dokonać w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od  momentu powstania na nieruchomości odpadów.
  • ZMIANA DEKLARACJI – należy dokonać każdorazowo np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, narodziny, przeprowadzka, sprzedaż nieruchomości, kompostowanie bioodpadów itp.) – należy pamiętać, aby nową deklarację złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

Więcej na temat odbioru odpadów w gminie Dopiewo
baner z napisem odbiór odpadów