Urząd Gminy w Dopiewie przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski są przyjmowane od 15.02.2021 r. do 30.07.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Hejwosz, pokój nr 14, tel. 618 906 395

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

 • właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzący działalności gospodarczej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Intytuty badawcze,
 • stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy, którzy posiadają nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.
 • do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez w/w podmioty uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
 • prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.

Dotacja wynosi 100% na:

 • demontaż, transport i unieszkodliwianie;
 • odbiór, transport i unieszkodliwianie.
 • środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą z WFOŚiGW, budżetu powiatu poznańskiego oraz gminy.
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);
 • zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);
 • pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku);
 • wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).
 • jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Dokumenty do pobrania (wniosek, formularz, oświadczenie) - kliknij tutaj
Z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się tutaj

Plakat promujący usuwanie azbestu