Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej.

1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego nie może przekroczyć 95% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego wynosi 25 tys. zł. Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie 4.05.2021 - 30.11.2021r.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, w terminie do 19 marca 2021 r.

Szczegóły: Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021


2. Pomoc społeczna

Celem otwartego konkursu ofert  jest wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, migrantów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.

Konkurs przewiduje realizację zadań w następujących obszarach:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (180 000 zł),
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (150 000 zł),
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (420 000 zł),
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (170 000 zł),
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców (30 000 zł).

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30.

Szczegóły: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.


Konkursy Ofert w Gminie Dopiewo

W gminie Dopiewo Otwarty Konkurs Ofert zakończył się 22 lutego 2021r. Złożonych zostało 47 ofert na łączną wartość prawie 2 mln zł. W 2021r. Gmina Dopiewo dysponuje budżetem nieco ponad 1 mln zł w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów i ocena merytoryczna.

konkursy dla organizacji pozarządowych, baner z napisem ngo