Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne, Pogotowie Energetyczne, Weterynaryjne, służby sanitarne.

Służby te działają zgodnie ze swym przeznaczeniem i są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo

tel. stacjonarny: 618 906 351 

tel. komórkowy: 512 457 977


Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo (ZZKGD)

Paweł Przepióra - Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

tel. 618 906 351

e-mail: vwojt@dopiewo.pl


Małgorzata Wzgarda – Sekretarz Gminy Dopiewo

tel. 618 906 352

e-mail: malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl


Tomasz Strugacz – Straż Gminna

tel. 618 941 986, 603 503 797

e-mail: jacek.olejniczak@dopiewo.pl


Tadeusz Łuczyk – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej

tel. 618 148 461, 606 260 004


Małgorzata Popońska-Kowalska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

tel. 618 148 020

e-mail: ops@dopiewo.pl


kom. Piotr Wiczyński - Komendant Komisariatu Policji w Dopiewie

ul. Łąkowa 1             

62-070 Dopiewo

Telefon: 61 84 132 30 (7.30-15.30) fax 61 84 132 35

dyzurny.dopiewo@po.policja.gov.pl

tel. 519 064 668

Komendant pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.30

Kierownik Ogniwa Prewencji: st. asp. Przemysław Waliński

tel. 519 064 722

przemyslaw.walinski@po.policja.gov.pl


Sławomir Skrzypczak - Prezes Zakładu Usług Komunalnych

tel. 618 148 231

e-mail: biuro@zukdopiewo.pl


KOMUNIKATY I INFORMACJE DLA LUDNOŚCI - PATRZ ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ

Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. Siedziba CZKGD znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dopiewo. Po godzinach pracy urzędu CZKGD funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez wyznaczonych pracowników pod numerem telefonu komórkowego 722 323 362. CZKGD zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Do zadań Centrum należy:

 1. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynnościcałodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo nr 56/15 z dnia  14 sierpnia 2015 r. przy Urzędzie Gminy Dopiewo tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli, porządek publiczny i prognozowanie ich,
 2. przygotowywanie propozycji działań Wójta w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porzadku publicznego,
 3. ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia, 
 4. przygotowywanie propozycji Wójta w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 5. ocena stanu ochrony przed skutkami podtopień oraz przygotowanie propozycji działań,
 6. określenie zadan dla systemu ratowniczo - gaśniczego zorganizowanego na poziomie gminy,
 7. opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo
 8. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

Wójt określa, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby wyznaczone przez Wójta  Gminy Dopiewo


Komunikaty

 1. PDF icon Gminny System Wsparcia i Informacji 
 2. Mapa Gminy Dopiewo
 3. PDF icon Norma Śniegowa
 4. PDF icon Wykaz dróg z przypisanymi standardami
 5. PDF icon Standardy zimowego utrzymania
 6. PDF icon Wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014 r.

PDF icon Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP