Sprawdź pozostałe oferty pracy

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza konkurs na stanowisko pracy - INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ

miejsce pracy: kompleks boisk sportowych „ORLK 2012” w Skórzewie, doraźnie pozostałe obiekty GOSiR,

stanowisko pracy: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ, zatrudnienie na umowę o pracę, pełen etat   z dodatkową możliwością umowy zlecenie na ¼ etatu z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej.

wymagania: preferowane wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, znajomość aktów prawnych: ustawy o sporcie, ustawy o finansach publicznych, umiejętność organizowania imprez rekreacyjno-sportowych, znajomość obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność  (charakter pracy wymaga dyspozycyjności i gotowości do pracy w soboty i niedziele), odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagane dokumenty:

1. życiorys,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4. kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wyksztalcenie,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko instruktra rekreacji ruchowej 
8. inne dokumenty m.in. opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty pracy  w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej – GOSiR Dopiewo”  

w terminie  do 12 stycznia 2018 roku do godziny 12:00 osobiście lub pocztą na adres:                       

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo. 

Dokumenty złożone w formie elektronicznej lub złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na  stronie internetowej www.gosir.dopiewo.pl

SZCZEGÓŁY

Pracodawca: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
Lokalizacja: 
Skórzewo
Data ważności: 
2018-02-07