Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w dziale finansowo-księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

1. Wymagania od kandydata:

a) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe (pożądane ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość, zarządzanie i marketing)
 • dodatkowe: brak

b) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe: 2-letni staż pracy w księgowości 

c) Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość bankowości elektronicznej,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office, Płatnik oraz umiejętność wykorzystania internetu,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i znajomość obsługi programu ENOVA będzie dodatkowym atutem.

d) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy o finansach publicznych,
 3. ustawy o rachunkowości,
 4. ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. kodeks pracy,
 6. znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendium i zasiłku szkolnego.
 7. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatków.

e) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 1. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie,
 2. numeracja i księgowanie dowodów księgowych,
 3. sporządzanie przelewów w jednostce,
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 5. sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 6. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej dokumentacji, dokonywanie potrąceń,
 7. sporządzanie list płac,
 8. sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędów Skarbowych i GUS,
 9. odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 10. współudział w sprawozdawczości,
 11. współpraca z działem świadczeń i pomocy społecznej,
 12. współpraca z Urzędem Wojewódzkim oraz Komornikami Sądowymi,
 13. prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz środków trwałych,
 14. przygotowywanie dokumentów i danych do analiz związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.

Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat.
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym ( piętro, winda), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Dokumenty niezbędne:
  • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
   w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Dokumenty dodatkowe:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,
ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo,
Pokój nr 7

w terminie do dnia 21 stycznia 2020 roku z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko w dziale finansowo-księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.”

(aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane)

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru: O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektroniczne

PDF icon kwestionariusz_osobowy_kandydata.pdf

PDF icon informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

 

Pracodawca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Dopiewo
Data ważności: 
2020-01-21