Informujemy mieszkańców, że z dniem 30 marca 2016 r. został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK,mieszczacy się w Dopiewie, przy ul. Trzcielińskiej na terenie oczyszczalni ścieków.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dopiewo jest miejscem bezpłatnej zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Dopiewo.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego:

 • informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone
 • po okazaniu  dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku za bieżący okres rozliczeniowy

PSZOK jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
 • w soboty w godzinach od 11.00 do 15.00.

Co można oddawać do PSZOK?

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie, akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) [100 kg na rok od mieszkańca]
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli, oraz pojazdów o masie całkowitej d 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (4 sztuki rocznie od mieszkańców)

Koszt realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki w gminie Dopiewo wyniósł 343.972,99 zł brutto, refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to wartość 197.999,29 zł.

PDF icon Regulamin korzystania z PSZOK

Regulamin jest wywieszony na miejscu w PSZOK-u oraz na stronie internetowej SELEKT-u: www.selekt.czempin.pl

Data wydarzenia: 
2016-03-30 (Całodzienne)