Deklaracja dostępności serwisu Dopiewo.pl

Urząd Gminy Dopiewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dopiewo.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 28.01.2001 r.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.01.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jej redaktorzy starają się zapewnić dostępność plików. Serwis zawiera dokumenty PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o narzędzie European Internet Inclusion Initiative checkers.eiii.eu wg którego dostępność strony wynosi 92,68 % (na dzień 31 marca 2020 r.).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Mendrala, adam.mendrala@dopiewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 618 906 370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dopiewo funkcjonuje w kilku budynkach, znajdujących się na terenie Dopiewa. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy Dopiewo dostępny jest na stronie internetowej Pracownicy UG.

Główny budynek Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie, gdzie na parterze, naprzeciw drzwi rozsuwających się automatycznie, mieści się Biuro Obsługi Mieszkańca (biuro podawcze). Dostęp do tego biura nie jest utrudniony. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Dostęp do poszczególnych pomieszczeń urzędu w głównym budynku jest częściowo utrudniony (np. prowadzi do nich wąski korytarz; część biur zlokalizowanych jest na piętrze w budynku bez windy).

Dostęp do biur zlokalizowanych w innych budynkach jest częściowo utrudniony (np. stopień i brak podjazdu dla wózków). Utrudnienia nie dotyczą budynku przy ul. Łąkowej.