Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że ogólne zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Zmieniają się natomiast stawki za odbiór śmieci niesegregowanych.
Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont.

Przypominamy, iż każda deklaracja, nawet wypełniona na komputerze, musi zostać podpisana przez właściciela nieruchomości.
Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 lipca 2013 r. do 9 czerwca 2014 r. PDF icon druk deklaracji 1.07.2013 - 9.06.2014
Druk deklaracji dotyczący okresu od 10 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. PDF icon druk deklaracji 10.06.2014 - 31.12.2015
Druk deklaracji dotyczących okresu od 1 stycznia 2016 r. PDF icon druk deklaracji od 1.01.2016
Druk deklaracji dotyczacy okresu od 1 lipca 2018 r. PDF icon druk deklaracji od 1.07.2018

Stawki za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

  • stawka opłaty od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej, na której odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 20 zł.
  • stawka opłaty od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej, na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10 zł.    
  • opłata w przypadku domków letniskowych lub innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( ryczałtowe stawki i wynoszą 120 zł rocznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 170 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny). Opłatę ryczałtową uiszcza się z góry za rok, w terminie do końca czerwca każdego roku.

Opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej  deklaracji.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać Zarządowi Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” lub za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo, na adres Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.  

Druk deklaracji wraz z objaśnieniami oraz instrukcją wypełniania można pobrać również w BIP oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c, w Dopiewie.

Szczegółowe informacje na stronie Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu selekt.czempin.pl